CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Závod v Kyotu pat?il op?t Šilhánkovi

01. 04. 2013 | Kid

Kvalifikace

LX Cup 2013 – Kyoto Ring – kvalifikace Díky délce trati nebylo v silách jezdc? b?hem dvaceti minut kvalifikace zajet více, než jedno zah?ívací a 4 ostrá kola, proto úsilí vynaložené na úsp?ch alespo? jednoho z nich bylo p?ímo úm?rn? zvýšené. Na první ?asy se nezvykle (ale pochopiteln?) ?ekalo až do deváté minuty. Favorit Šilhánek se pár sekund oh?ál na pole position, aby byl p?ekonán o 11 setin Kuliškou. Druhý jmenovaný se v pr?b?hu kvalifikace zlepšil o dalších 38 setin a postavil p?ed Šilhánka výzvu. Tomu se však nepoda?ilo zlepšit, takže bitva o pole position vyzn?la pro Kulišku p?ed Šilhánkem. Top 10 za nimi uzav?eli Lalinský, ?erný, Dob?anský, Šalomon, Kaplavka, Cagaš, Ježek a Horák.

Statistiky z kvalifikace

Sprint

LX Cup 2013 – Kyoto Ring – sprint (1)Kratší ze závod? byl vypsán na 4 kola. Start se povedl Dob?anskému, který se ješt? p?ed první zatá?kou protáhnul mezi duem mpower Lalinský – ?erný. Na prvním míst? ke zm?n? nedošlo tak rychle, Šilhánek si po?kal do t?etí zatá?ky a zkušen? si Kulišku vychutnal a jak je jeho zvykem, okamžit? malinko odsko?il a náskok do cíle natáhl na dv? vte?iny. Mnohem lít?jší bitva se ale rozho?ela o t?etí místo, které nedokázal Dob?anský udržet déle, než dv? zatá?ky. N?kolik zatá?ek odjetých bok bo poku, který divák?m bral dech, však ješt? do konce prvního kola vyzn?l lépe pro již zmín?né duo mpower. LX Cup 2013 – Kyoto Ring – sprint (2) Na jeho konci si ješt? trochu zava?ili vzájemnou kolizí, ale poté už ujížd?li do cíle, ?ízeni svou vlastní týmovou režií. Bojovalo se tak už jenom o páté místo mezi Šalomonem a Dob?anským, který s odstupem sledoval Cagaš. Dob?anský se ale nedokázal p?iblížit na vzdálenost, ze které by p?ímo ohrozil Šalomonovu pozici, takže po?adí v cíli sprintu bylo následující: Šilhánek, Kuliška, ?erný, Lalinský, Šalomon, Dob?anský, Cagaš, Ježek, Exner, Goga...

Statistiky ze sprintu

Hodinový závod

Pro dlouhý závod se obracelo prvních 21 míst ze sprintu, takže svoji první pole position si vysloužil Mikulec p?ed Štenglem a Geppertem. Všeobecn? se o?ekávalo jednoduché p?edjížd?ní a pr??ez favorit? polem jako n?ž máslem, ale díky všudyp?ítomným dlouhým rovinkám a draftu to našt?stí nebylo tak jednoduché a bylo se na co dívat. Start se i díky kolizi v první šikan? poda?il Šilhánkovi, z 21. místa posko?il b?hem první poloviny prvního kola do top 15. Mikulcova radost z prvního místa nem?la dlouhého trvání a za?al svoji pou? polem dol? a vedení p?evzal na prvních pár kol Štengl. Jak již bylo nazna?eno výše, p?edjížd?ní, respektive definitivní udržení pozice zde nebylo jednoduché, takže pole od 5. do 19. pozice ze za?átku tvo?ilo velký vlak, ve kterém se po?adí p?elévalo tém?? nonstop.

LX Cup 2013 – Kyoto Ring – long (1)Ve ?tvrtém kole skon?ila spanilá jízda Štengla na ?ele, kde ho vyst?ídal Dob?anský. Za touto dvojicí a za Geppertem už se ale vyno?il ?erný, kterému se nejrychleji poda?ilo proklestit si cestu polem. V sedmém kole skon?il závod pro Kashkovou, která po jezdecké chyb? a zásahu od Exnera skon?ila na boku ve št?rkové zón?. Její auto pak až do odtažení nep?ímo zp?sobilo pár horkých chvil dalším jezdc?m, nikomu se však našt?stí nic závažného nestalo. LX Cup 2013 – Kyoto Ring – long (2) Ve stejném kole pak ?erný zaúto?il na vedoucí pozici Dob?anského a i když se Dob?anský snažil dát ?ernému pár argument?, pro? ho nechat ve vedení, ten toho nedbal a jak se ujížd?t, protože se již zezadu blížil Šilhánek. Ten Dob?anského p?edjel na za?átku devátého kola. Tou dobou už byl ?ernému na dohled. K prvnímu pokusu o p?edjetí ale došlo až v jedenáctém kole, ten však byl hned úsp?šný.

To už byly odjety tém?? t?i ?tvrtiny závodu a bylo jasné, že Šilhánek si jede pro další výhru. O drama se tak starali zejména jezdci z nahušt?ného st?edu pole, nejvýrazn?ji se na po?adí podepsala kolize Cagaše s Geppertem. K jiným velkým eskapádám už ale nedošlo, takže po?adí v cíli bylo následující: Šilhánek, ?erný, Dob?anský, Kuliška, Lalinský, Štengl, Ježek, Šalomon, Cagaš, Kapal...

Šilhánek si tak upevnil vedení v šampionátu, nyní vede už o 29 bod? p?ed Kuliškou, Lalinský je dalších 12 bod? zp?t.

Statistiky z hodinového závodu

Jestli se povede n?komu tuto ztrátu smazat se dozvíme už tuto ned?li, 7. 4., kdy se pojede odložený závod na Aston North.KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.