CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


Rallycrossové šílenství pro ?erného

23. 04. 2013 | Kid

Kvalifikace

LX Cup 2013 – Blackwood – kvalifikace Kvalifikace se tentokrát, p?edevším kv?li charakteru trati, jela rozd?lená na dv? ?ásti, ve dvou p?ibližn? stejn? velkých skupinách. Poprvé v sezon? jsme se také do?kali v?tru, se kterým se všichni museli poprat. První ?ást si podmanil Šilhánek p?ed ?erným, Kuliškou, Cagašem, Dob?anským a dalšími šesti jezdci. T?chto jedenáct ?ekalo na výsledek druhé ?ásti. A z tohoto po?adí nez?stal tém?? kámen na kameni. Jenom Šilhánkovi z?stala pole position, za n?j se vešel trochu p?ekvapiv? Kapal, následovaný Lalinským, ?erným, Kuliškou, následovali B?lík, Ježek, Loucký, Cagaš, Dob?anský; celkov? se zú?astnilo 20 voz?, což bylo rekordní minimum v dosavadním pr?b?hu sezony, ale vyjíme?n? by se dalo ?íct, že to bylo pro dobro všech. Kapalovi ale druhé místo nez?stalo dlouho, protože byl za skok do garáže z trat? potrestán odsunem na konec roštu.

Statistiky z kvalifikace

Sprint

LX Cup 2013 – Blackwood – sprint (1)Další zvláštností této trat? byl samotný start, kdy se jezdci ?adí na start do ?ad po t?ech. Nejlépe se ze startu odlepil Lalinský, ale úpln? minul brzdný bod do první zatá?ky. Za ním podobn? reagoval i ?erný, k jeho sm?le ale vyjel zadními koly až do trávy a rozto?il se nap?í? p?ed p?ijížd?jící pole, na jehož úplný konec se propadl. Vedení tak „uhájil“ Šilhánek p?ed Lalinským, na t?etí místo se protáhl B?lík. Na ?tvrté místo se p?ed Lalinského po jeho chyb? dostal Loucký. O t?i místa nahoru na šestou pozici posko?il Cagaš, i díky kolizi Gogy s Dohnalíkem ve ?tvrté zatá?ce. Šilhánek mezitím na ?ele d?lal to, na co je zvyklý. Vytvo?il si n?kolik sekund náskok a s p?ehledem jej udržoval. O místo na podiu se chybou p?ed závodem p?ipravil B?lík. Nenatankoval dost paliva a musel p?ed p?lkou závodu zajet na pitstop.

Bojovalo se tak už jen o další pozice. Kuliška s minimálním náskokem kontroloval Cagaše za sebou. Ten neopatrnou jízdou v posledních kolech p?eh?ál spojku a musel se bránit p?ed ?erným, který se za n?j prokousal polem po chyb? po startu. V posledním kole ?erný zaúto?il, ale Cagaš agresivní obranou, za cenu n?kolika kontakt?, páté místo udržel. Podobn? t?sný souboj svád?li za touto dvojicí Ježek a Kapal. Ani Kapal však na jezdce p?ed sebou recept nenašel.

Po?adí v cíli sprintu tak bylo následující: Šilhánek, Lalinský, Loucký, Kuliška, Cagaš, ?erný, Ježek, Kapal, Dob?anský, Novacký...

Statistiky ze sprintu

Hodinový závod

Na pole position se do dlouhého závodu m?l postavit Pi?kar, jelikož ale po sprintu odstoupil dvanáctý Dohnalík, po?adí se op?t posouvalo a první místo tak stejn? jako minule obsadil Goga p?ed Pi?karem a Štenglem. Start po?adím na prvních dvou místech nezahýbal, zato Štengl zahájil tém?? okamžit? propad polem. Gogovi vedení vydrželo dv? kola, poté po kontaktu s B?líkem z nejasných d?vod? zvolnil a nabral stejný kurz, jako p?ed ním Štengl. To už se kolem n?j p?ehnala i dvojice ?erný – Šilhánek. Za chvíli to už ale byla dvojice Šilhánek – ?erný, když si ve ?tvrtém kole prohodili po?adí. N?kolik kol se pak oba nedokázali dostat p?es vedoucí duo B?lík, Dob?anský. V devátém kole ale Šilhánek p?edvedl skv?lý manévr, vn?jškem v první zatá?ce oba jmenované p?edjel najednou. Došlo k menší tla?enici, které využil i ?erný a posko?il na t?etí místo. N?kolikrát ale zaváhal a vym??oval si s Dob?anským pozici tak dlouho, až Šilhánek zmizel v oblaku šotoliny. Jeho náskok byl umocn?n i tím, že B?lík nedal druhé místo zadarmo a bránil, co to mu ruce a nohy sta?ily.

LX Cup 2013 – Blackwood – long (1) Na svoji netrp?livost, kdy se p?ed B?líka snažil dostat s pomocí menších kontakt?, ve 14. kole doplatil ?erný; v poslední zatá?ce zajel až p?íliš optimisticky na vnit?ek pod B?líka, rozto?il se a mohl za?ít znovu, našt?stí pro n?j jen se ztrátou jedné pozice a p?ibližn? 6 sekund. Za ním už byl v té dob? na pátém míst? Kapal. ?erný za?al novou stíhací jízdu a ve 23. kole se dostal na t?etí místo, na které se mezitím propadl B?lík. O t?i kola pozd?ji p?edjel i Dob?anského a všechno vypadalo, že o prvních dvou místech je rozhodnuto. Ve 31. kole ale p?išla katastrofa pro Šilhánka, který ztratil p?ipojení a porou?el se ze závodu. V té dob? m?l náskok už kolem 24 sekund! Podobné problémy se ale nevyhnuly ani ?ernému. Ve 40. kole zmizel všem z dohledu a když se znovu objevil, byl zabo?ený ve sloupu p?ed ?tvrtou zatá?kou. P?i návratu na tra? najel do projížd?jícího Dob?anského, který jej zrovna p?edjížd?l. Jeho vedení trvalo 6 kol, než si jej ?erný p?ivlastnil zp?t a tentokrát ho udržel až do cíle.

LX Cup 2013 – Blackwood – long (2)

Zajímavé souboje a události však nebyly k vid?ní jen na ?ele. Prakticky od startu až do cíle jeli v t?sném kontaktu Lalinský a Cagaš. K nim se v 24. minut? p?idal i Kuliška, který v 10. kole po kontaktu s Ježkem na doty?ného po?kal a propadl se ze sedmého na t?inácté místo. Cagaš mezitím Lalinského p?edjel a za?ala jeho defenzivní blokáda, trvající p?es 30 minut. Lalinský i Kuliška se snažili, se? mohli, ale i když se zejména Lalinský n?kolikrát p?ed Cagaše dostal, chybami mu pozici daroval zp?t. Nic nezm?nilo ani p?edjížd?ní B?líka ani n?které kontakty.

Po jedné hodin?, resp. 56 kolech, jsme tak v cíli m?li následující po?adí: ?erný, Dob?anský, Kapal, Cagaš, Lalinský, Kuliška, Ježek, B?lík, Loucký, Kaplavka a další.

Statistiky z hodinového závodu

I p?es odstoupení se udržel v ?ele Šilhánek, by? jen o jediný bod p?ed ?erným, jelikož získal 4 bonusové body za nejdelší vedení a nejrychlejší kolo, obojí v dlouhém závod?. Další závod se pojede na astonské gymkhan?, nazvané Aston Cup, 28. dubna.KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.