CzechLFS.net
MENU HRÁČI ONLINE
SHOUTBOX
PARTNE?I WEBU


LFS S2 Alpha, verze V

22. 12. 2006 | DoN

Zdravíme závodníky!

T?ší nás, že m?žeme oznámit novou, pln? kompatibilní verzi Live for Speed S2 Alpha! Od verze U je v ní spousty zm?n a vylepšení. Výpis všech zm?n najdete v celém ?lánku. Mezi ty nejpodstatn?jší pat?í:
 • plynulejší online hra
 • vylepšení zvuku motoru
 • systém automatických updat?
 • kompatibilita s Windows Vista
 • Zlepšena podpora pro hrá?e S1
 • nový skriptovací systém (viz dále)
 • opravy a vylepšení v mnoha ohledech
Díky systému automatických updat? by toto m?lo být naposledy, co budete muset instalovat patch ru?n? :)

Zm?ny ve verzi V oproti verzi U:

Zvuk:

Zlepšen zvuk motoru a ostatní zvuky, p?idán "hluk p?evodovky" atd.
P?ehráván zvuk 1 auta navíc (nyní 5 v?etn? Vašeho auta)
Zvuk p?ehráván i p?i zpomaleném opakovaném záznamu
Zvuky smyku a nárazu jsou omezené na rozumn?jší úrove?
Zvuk je generován p?i frekvenci 100 Hz - stejn? jako fyzika
Motor je slyšet z v?tší vzdálenosti
Zlepšena hlasitost v?tru v nízkých a vysokých rychlostech

OPRAVENO: Hlasitost zvuk? v menu
OPRAVENO: Tiché "kliknutí" slyšitelné n?kolikrát za kolo
OPRAVENO: Odstran?né "praskání" zvuku spojeno s ozv?nou
OPRAVENO: Chyba v kalkulaci zvuku v závislosti na výšce kamery
OPRAVENO: Žádná hudba u opakovaných záznám? z online hry, i p?es to, že byla zapnuta
OPRAVENO: Opakující se hudba v bufferu p?i výb?ru trat?
OPRAVENO: Nep?íjemné zvuky "kliknutí" p?i p?ibližení a oddálení auta

Online hra:

Zlepšena online kontrola synchronizace (OSS)
SHIFT+S p?i sledování Vás nyní p?enese p?ímo do garáže
Pokud jste v garáži a ne v závod?, jsou zobrazena 2 tla?ítka - sledovat a p?idat se
Po kliknutí na p?ipojení k serveru bez vybraného auta Vás p?enese rovnou do obrazovky s výb?rem vozu
Nelze se p?idat do závodu / opustit garáž po dobu 12s od odstartování
Jedno auto navíc s fyzikou po?ítanou ve vysokém "rozlišení" (?)
Discount immediate pit stops from the "must pit" rule (cheating) (?)

OPRAVENO: Výjime?né spadnutí LFS p?i výpo?tu modré vlajky
OPRAVENO: Online servery LFS "zamrzly" po 50 dnech
OPRAVENO: Zaseknutí v úvodní obrazovce, b?ží-li server 25 dní
OPRAVENO: Výjime?ný problém s miznutím Vašeho vozu na ostatních PC
OPRAVENO: Po pr?jezdu autocross trati a p?epnutí do modu "sledovat" se objevila zpráva "neznámy "finisher""
OPRAVENO: Hrá? v boxech mohl být poslán do modu "sledovat"
OPRAVENO: Odpo?et kvalifikace byl p?iliš krátký, pokud bylo v závod? mén? než 4 hrá?i
OPRAVENO: Povinná zastávka v boxech již není povolena v posledním kole závodu
OPRAVENO: RCM má prioritu p?ed zprávami o dokon?ení závodu (?)

2D zobrazení:

Ostatní nastevení: Zobrazit ?as namísto FPS
New path draw for game setup screen and in-game (?)
Reálný tachometr založený na rychlosti hnací ?ídele
CTRL+SHIFT pro ukázání ?asu namísto FPS
Zprávy chatu již nep?ekrývají ukazatel FPS
Zpráva "nenahrává se" je nyní zobrazena pouze na 8s
Zprávy chatu jsou nyní mén? rušivé p?i "in-game menu" (klávesa ESC)
P?i stisku Kláves pro nastavení zorného úhlu (5/6) se daný úhel zobrazuje
Virtuální semafory pro start jsou nyní zobrazeny napravo
Historie chatu (H) je nyní automaticky schována p?i restartu ?i stisku SHIFT+F
Možnost nastavení pozice mini mapy (vlevo / vpravo)
Odstran?n text "Opustil boxy" a "Vstoupil do box?"
Centrální text (vlajky, mezi?asy apod.) jsou nyní zobrazeny i p?i SHIFT+F (možno vypnout)
Do?asné zprávy jsou nyní zobrazeny i p?i vypnutém FPS
Skute?né zrcátka jsou nyní vypnuty p?i výb?ru virtuálních zrcátek
P?idána tla?ítka NOHORU a DOL? do menu nastavení


Uživatelské rozhraní:

Jednodušší dosáhnout požadovaného zorného úhlu pomocí kláves 5 a 6
Okno pro vložení zprávy do chatu je menší a posunuto více nahoru
Rychlost stisku tla?ítka v obrazovce nastavení volantu / joysticku
Zlepšen výb?r typu p?evodovky p?i stisku SHIFT+G
Nové obecné tla?ítka ULOŽIT, NAHRÁT, P?EJMENOVAT, SMAZAT
Zlepšena obrazovka pro výb?r opakovaného záznamu
Výpis server? je možno ?adit kliknutím na jednotlivé sloupe?ky
Klávasey Y/N (yes/no) nyní fungují na obrazovce se stažením skin?
Možnost zapnout zrcátka i ve vlastních pohledech (?)
P?idána možnost "vše" pro ukazatele rychlosti, otá?ek apod. (vypnuto, reálné, virtuální, vše)
Nová obrazovka s výb?rem tratí umožnuje jejich procházení p?ed nahráním
Obrazovka s nastavením grafiky je více intuitivní a jednodušší
Obrazovka s nastavením ovládání zobrazuje funkci p?i?azenou danému tla?ítku
P?idán posuvník pokud je v seznamu více než 7 hrá??
Funkce "nahrát tra? p?i startu" umož?uje velice rychlý start LFS (nenahrává tra?)
OPRAVENO: Pr?hlednost tla?ítek ovlivnila barvu posuvník?
Obrazovka s nastavením závodu: klávesou ENTER se p?idáte na rošt / nastavíte "p?ipraven"
Obrazovka s nastavením závodu: zobrazuje místní a UTC (GMT) ?as
Obrazovka s nastavením závodu: možno použít p?íkaz /spect(ate) X
?istší start opakovaného záznamu - zabra?uje blikání úvodní obrazovky
Vytvo?it nový server / P?ipojit se na konkrétní server: p?idána klávesa ENTER
Ostatní nastavení: možnost výb?ru 12ti ?i 24 hodinového formátu ?asu
Kliknutím na obrázek vozu ho lze zvolit (ne pouze kliknutím na text)
Tla?ítko k zav?ení okna (X) funguje stejn? jako p?i standartním opušt?ní LFS
P?idán p?íkaz /exit pro opušt?ní lfs
Možno p?idat vlastní texty pod klávesy ALT+F1 až F12
P?idáno tla?ítko P?EJMENOVAT pro nastavení aut

OPRAVENO: hodnoty LOD byly zaokrouhleny na jednociferné ?ísla
OPRAVENO: Spojkový pedál nebyl zobrazen v obrazovce s nastavením ovládání
OPRAVENO: Nastavení Mip Bias nem?lo správný ú?inek na texty ve h?e
OPRAVENO: Ztráta zm?n p?i zm?n? pohledu ve voze / vlastním pohledu
OPRAVENO: Nešlo zobrazit uživatelská jména jezdc? v opakovaném záznamu online hry, byl-li nastaven mod na demo
OPRAVENO: Kurzorové šipky fungují p?i použití volantu i když je na nich nastaveno zatá?ení
OPRAVENO: Chat byl odblokován p?i odeslání jakéhokoliv p?íkazu na server
OPRAVENO: Chyba s ?ernou obrazovkou p?i p?epínání mezi fullscreen a LFS v okn?
OPRAVENO: Posuvník pro rychlost pohybu nefungoval p?i velké výšce kamery a zapnutém sledování auta


Pohledy:

Zlepšena pozice vnit?ního zrcátka u n?kterých voz?
Možnost posunout vnit?ní zrcátko zv?tš?na na 400mm
Vnit?ní posun zrcátka zvláš? pro pohled z kokpitu a pro vlastní pohled
Stín formulových voz? viditelný i ve vlastním pohledu
Možnost náklonu kamery v SHIFT+U módu
Možnost výb?ru vykreslování vozu ve vlastních kamerách p?i pohledu do stran
Tla?ítka u nastavení vlastního pohledu pro p?enesení do pohledu z o?í ?i uprost?ed vozu
U vozidel BF1 / FO8 jsou zobrazeny virtuální ukazatele, je-li vypnuto zobrazení volantu
Ukazatel dosažení maximální polohy pedál? (vpravo dole)
U TV kamery držení CTRL + kurzorových šipek nastavuje náklon a zoom
Možnost nastavení vykreslování jezdce / volantu u vlastních pohled?
Vlastní pohledy jsou uloženy v data/views
Vlastní pohledy jsou odd?leny zvláš? pro každé auto

OPRAVENO: Excessive acceleration view shift in fast cars (?)
OPRAVENO: Budíky s okamžitým nastavením u formule nyní fungují i ve vlastních pohledech
OPRAVENO: Možnost zapnutí všech zrcátek nefungovala v pohledu od kol

Ovládání:

P?i?azení funkcí k osám, tla?ítk?m a klávesám je uloženo v .con souborech
Sekven?ní ?azení automaticky p?i?azeno k formulovým voz?m
Vlastní nastavení pomoci p?i ?azení pro sekven?ní a H ?azení
Všechny volanty jsou defaultn? nastaveny pro odd?lené osy pedál? plynu a brzdy
Všechny ostatní ovlada?e jsou automaticky nastaveny na kombinované osy pedál?
Obrazovka s nastavením ovládání zobrazuje momentáln? stisklé tla?ítko
Možnost nastavení minimálního oto?ení volantu sníženo na 90 stup??.
Klávesy CTRL+F1 až F12 je možno p?i?adit k tla?ítk?m na volantu
Úhel oto?ení volantu zobrazen v nastavení aut

NOTE about H-pattern shifters : A new support system for H-pattern shifters automatically uses the shifter for cars with an H-pattern shifter, and your sequential gears for single seater cars. If you have a shifter, just set the user option to "shifter". For convenience, there are two separate versions of these settings : AutoClutch, GCCut, GCBlip. That's because a lot of people may wish to use auto clutch with their paddle shift and manual clutch with their shifter.

NOTE about changing controls : There is a new script system you can read about below. When you select a car with a road / sequential or paddle shifter, LFS will run the file data\script\road.lfs (etc). Some people may wish to use the /button command in their scripts, to assign unused buttons. For example when you drive a formula car, you have a spare horn button and you might want to use that for the pit speed limiter.

Nový skriptovací systém:

- Vložte textový soubor s p?íkazy xxx.lfs do adresá?e "scritpt"
- Poté m?žete tento soubor spustit p?íkazem /run xxx (ve h?e)
- POZNÁMKA: CAR.lfs je spušt?no p?i výb?ru vozu, nap?íklad XFG, BF1
- POZNÁMKA: autoexec.lfs je spušt?no po na?tení LFS do hlavního menu

P?idány nové textové p?íkazy (viz Commands.txt v adresá?i docs):

/fov  [degrees]      - field of view
/ff   [0-200]       - force feedback strength
/axis  [axis]  [function] - e.g. /axis 2 throttle
/invert [0/1]  [function] - e.g. /invert 1 brake
/button [button] [function] - e.g. /button 5 shift_up
/key  [key]  [function] - e.g. /key Q handbrake
/head_tilt    [degrees] - 1g head tilt
/lateral_shift  [m]    - 1g lateral shift
/forward_shift  [m]    - 1g forward shift
/vertical_shift [m]    - 1g vertical shift
/say    [message]    - same as typing a chat message
/echo    [text]     - show text only on local screen
/spec    [name]     - same as spectate [name]
/ctrlf   [num] [text]  - change text e.g. /ctrlf 1 hello
/altf    [num] [text]  - change text e.g. /altf 1 /view=driver
/wheel_turn [degrees]    - specify turn angle of controller
/press   [key]      - simulate key press
/ctrl    [key]      - ctrl + key
/shift   [key]      - shift + key
/alt    [key]      - alt + key
/autoclutch [0-1]      - turn autoclutch off / on
/gccut   [0-1]      - throttle cut on upshift
/gcblip   [0-1]      - throttle blip on downshift
/axlaps   [num]      - set autocross number of laps
/view    [fol/heli/cam/driver/custom] - select view

IN A SCRIPT : //comment - this line is ignored
IN CHAT BOX : //xxx - short for /run xxx

/hrun X      : admin can run script X on host
/exec E C     : run program E with command line C

/shifter [auto/sequential/shifter] - shift mode (like SHIFT+G)
/hidetext [no/yes]         - hide text (like SHIFT+F)


Podpora ve Windows Vista:

Zvuk funguje správn?
Odemykání funguje správn?

Ostatní:

P?idán soubor docs\Commands.txt - s výpisem VŠECH p?íkaz?
Upraven soubor docs\Autocross.txt - pro nové funkce

Nastavení: minimální ?as mezi ?azením rychlostních stup??
Uživatelé S1 mohou používát systém automatických download? skin?
Automatický systém updat? poskytuje informace, stahuje a instaluje patch
Možnost nastavení síly FF až do 256 (v?tší p?esnost)
Autocrossové okruhy z kužel? nenastavují po?et kol, pokud nep?idáte startovací pozici
Uživatelé S2 vidí a mohou se p?ipojit na S1 servery
P?i prvním spušt?ní se LFS nastavení do stejného rozlišení, jako Vaše plocha
Vymezení trati a její zkracování p?idáno do autocrossu
Welcome / Tracks filename length increased to 31 chars (?)
Nové výstupní informace o datech z vozu (zmá?kn?te O v garáži)

InSim : MCI packets are now available in arenas
InSim : IS_RES qualify packets sent even if not in table

FIX : Outguage reported remote cars fuel load
FIX : Driver's body optimisation was too sensitive
FIX : Selecting drag strip often resulted in 3 lap race
FIX : OutGauge now works on remote cars / MPR / external
FIX : Reverse driving in hotlapping mode now invalidates HLVC
FIX : Starting LFS with /join command needlessly loaded last track
FIX : Corrected positions of translator names on credits screen
FIX : A few wrong vertices on driver necks and marshall helmet
FIX : Mirrors and clocks sometimes corrupted after minimising
FIX : Small map sometimes went off screen or overlapped text
FIX : Unlock was lost after hibernation on some computers
FIX : CTRL+F keys did not work during replays

Nový systém asociace soubor?:

Soubory SPR / MPR / SET / LYT mohou být spušt?ny p?ímo z opera?ního systému
Ve Windows, klikn?te pravým tla?ítkem na daný soubor a nastavte jej, aby se otevíral v LFS

DOWNLOAD:

Prosím vyberte si požadovaný download:

PLNÁ VERZE: : Nainstalovat ?istou verzi V (112 MB)
PATCH U NA V : Upgrade z verze U na verzi V (6.5 Mb)

- LFS Devs

omlouvám se, že není p?eloženo vše a n?které p?eklady jsou trochu "divoké", ale lépe mi to nešlo :)


KALENDÁ? ZÁVOD?

P?idat závod
REKORDY
KDO VYHRÁL

(c) Copyright 2004 - 2010 CzechLFS.net, Vąechna práva vyhrazena | All rights reserved
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.